Public
Authored by namthuytulocker

tủ locker

Tủ Locker là một ngăn lưu trữ nhỏ, thường hẹp. Chúng thường được tìm thấy trong tủ chuyên dụng, rất thường xuyên với số lượng lớn, ở những nơi công cộng khác nhau như phòng thay đồ, nơi làm việc, trường trung học cơ sở và trung học, trung tâm giao thông và những thứ tương tự.

tủ locker tủ sắt locker locker tủ nhân viên tu locker gia re

nam thuỷ 6 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment