Public
Authored by khoasocaocap

khóa số

Khóa số khóa điện tử có cảm biến bằng vân tay. Bên cạnh đó tích hợp cảm biến báo cháy với chức năng chống sốc điện. Ngoài ra Có thể điều chỉnh âm lượng khi hoạt động từ thấp đến cao.

khóa số giá ổ khóa số ổ khóa số khoa so o khoa so

khóa số 10 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment