Public
Authored by tulockernamthuy

tủ locker nam thuỷ

Tủ locker hay còn gọi là tủ đựng đồ cá nhân là loại tủ được dùng với chức năng chủ yếu là lưu giữ đồ dùng cá nhân tại các nhà sách, siêu thị, trường học hay đựng hồ sơ, tài liệu tại các văn phòng làm việc. #tủ_locker # tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker

https://namthuycorp.com/danh-muc-san-pham/tu-locker/

Edited
5 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment